RABAT 5% powyżej 100 zł-----10% powyżej 200 zł -- naliczany w koszyku Stany magazynowe na księgarni mogą być nieaktualne. Przed zakupem prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie dostępności
tel. 032 219 23 93 fax. 032 327 74 72 kontakt od 8 00 do 20 00 zapraszamy zamówienie e-mail
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Wydawnictwo
Wybierz kategorię
Wychowanie przedszkolne
Szkoła podstawowa klasy : 4 , 5 , 6
Gimnazjum
Liceum Technikum ZSZ
Podręczniki Zawodowe
Podręczniki Językowe
Archeologia
E-czytniki
Periodyki
Wyszukiwarka (odnaleziono: 17) nowe wyszukiwanie
Sortuj według:
Strona: [1] / 1
Ćwiczenia z fizjologii człowieka
Skalski
Skrypt jest przeznaczony dla studentów II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, zarowno dla kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, jak i kierunku dietetyka. Zawiera ćwiczenia dotyczące funkcjonowania poszczególnych układów wchodzących w skład organizmu ludzkiego: układu nerwowego i narządów zmysłów, mięśni szkieletowych i gładkich, przewodu pokarmowego, układu hormonalnego, oddechowego, wydalniczego, sercowo-naczyniowego, rozrodczego oraz fizjologii krwi i fizjologii wysiłku fizycznego.
Wydawnictwo: SGGW
26,25 zł
Ćwiczenia z meteorologii
Skalski
W skrypcie przedstawiono podstawowe wiadomości z zakresu pomiarów i obserwacji meteorologicznych oraz opracowań klimatologicznych. Treść zawierająca pojęcia i jednostki, informacje o przyrządach pomiarowych i zasadach wykonywania pomiarów została podzielona na rozdziały, które odpowiadają grupom tematycznym realizowanym podczas ćwiczeń z przedmiotów "meteorologia i klimatologia" oraz "agrometeorologia".
Wydawnictwo: SGGW
29,40 zł
Farmakoterapia stanów krytycznych zwierząt
Skalski
Wydawnictwo: SGGW
41,90 zł
Higiena utrzymania zwierząt amatorskich
Skalski
jest to pierwszy podręcznik higieny zwierząt z uwypukleniem jej roli w chowie zwierząt amatorskich. Ma on ułatwić przyswojenie materiału z zakresu moich wykładów i wraz z materiałem ćwiczeniowym stanowi całość zagadnień higieny zwierząt potrzebnych hodowcy zwierząt amatorskich. Rzeczy nowe będą tematem uzupełniających wykładów i mam nadzieję, że znajdą się w drugim wydaniu tego podręcznika.
Wydawnictwo: SGGW
24,15 zł
Hydrologia ogólna
Skalski
Przystępna wiedza z hydrologii ogólnej! Podstawy teoretyczne zjawisk i procesów zachodzących w hydrosferze. W podręczniku w sposób klarowny i nowoczesny omówiono: * hydrosferę i jej właściwości; * obieg wody w przyrodzie; * bilans wodny; * procesy termiczne i dynamiczne w zbiornikach śródlądowych – rzekach i zbiornikach stojących; * ruch materiału skalnego; * chemizm wody. Zaprezentowano również zagadnienia dotyczące zjawisk zachodzących w morzach i oceanach. W czwartym wydaniu autorzy dokonali aktualizacji wszystkich rozdziałów, a także metod badań hydrologicznych i ich wyników, dzięki czemu podręcznik spełnia oczekiwania szerokiego kręgu czytelników. Przy pisaniu Hydrologii ogólnej korzystano z najnowszej dostępnej literatury światowej, a liczne rysunki i wykresy w znacznym stopniu ułatwiają przyswojenie wiadomości.
Wydawnictwo: SGGW
47,15 zł
Intensywna terapia psów i kotów sggw
Skalski
W okresie ostatnich kilku lat medycyna weterynaryjna nagłych przypadków i stanów zagrożeń życia stała się ważną specjalnością, obejmującą takie dziedziny jak interna, chirurgia, anestezjologia i onkologia. Nagłe przypadki są najczęstszą przyczyną zwracania się właścicieli zwierząt o pomoc do placówek weterynaryjnych. W tej specjalności umiejętności łączą się ze zdolnością do właściwej oceny, rozpoznania i leczenia, często w bardzo krótkim czasie i przy minimalnej liczbie danych diagnostycznych
Wydawnictwo: SGGW
63,00 zł
Laboratorium maszyn rolniczych
Skalski
Skrypt zawiera przykładowe wykresy wyznaczonych charakterystyk i ich przebiegów, podano w nim też wzory tabel do wypełnienia. Jego celem jest ułatwienie studentom wykonywania poszczególnych zajęć laboratoryjnych oraz ujednolicenie formalnej strony ćwiczeń. Ćwiczenia laboratoryjne są istotnym elementem nauczania przedmiotu "Laboratorium maszyn rolniczych", pozwalają na zapoznanie się studentów z różnymi technikami pomiarowymi oraz prawidłowymi parametrami i charakterystykami pracy różnych maszyn i urządzeń rolniczych.
Wydawnictwo: SGGW
14,70 zł
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów
Skalski
Niezwykle dynamiczny rozwój nauki i techniki, a także postęp w technologii powodują, że pojawiają się nowe określenia, definicje, nazwy i terminy, a znaczenie już od dawna używanych pojęć ulega modyfikacji lub dezaktualizacji. Leksykon ma więc za zadanie uporządkowanie stosowanej terminologii, a także powinien się stać źródłem szybkiej, podstawowej informacji o danej dziedzinie wiedzy. Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka ma jeszcze jedną podstawową zaletę, której nie zawierają inne tego typu opracowania. Każde hasło jest opatrzone odnośnikiem w języku angielskim, przez co Leksykon ten staje się jednocześnie słownikiem polsko-angielskim. Większość terminów w języku angielskim jest specyficzna dla nauki o żywności i żywieniu człowieka i nie ma ich w większości słowników angielsko-polskich czy polsko-angielskich dostępnych na naszym rynku księgarskim.
Wydawnictwo: SGGW
63,00 zł
Oznaczanie rodzajów ważnych organizmów fitopatogenicznych
Skalski
W podręczniku opisane są organizmy chorobotwórcze dla roślin ogrodniczych i rolniczych, a czasami pospolite saprotrofy towarzyszące roślinom użytkowym klimatu umiarkowanego. Zawiera klucze do oznaczania gatunków. Przedstawiono najnowszą systematykę tych organizmów celem ułatwienia czytelnikowi rozpoznania badanego mikroorganizmu i prawidłowego umieszczenia go w systemie taksonomicznym.
Wydawnictwo: SGGW
42,00 zł
Podstawy epidemiologii weterynaryjnej
Skalski
Epidemiologia weterynaryjna jest to dział nauk weterynaryjnych zajmujący się badaniem chorób w populacji i określaniem czynników warunkujących ich występowanie. Obejmuje ona dodatkowo badanie i ocenę innych, związanych ze zdrowiem wskaźników, a w szczególności produkcyjności.
Wydawnictwo: SGGW
31,50 zł
Rolnictwo precyzyjne
Skalski
Rolnictwo precyzyjne w bardzo dużym stopniu integruje i wykorzystuje najnowsze osiągnięcia techniki i jest zarazem systemem, który pozwala na prowadzenie produkcji rolniczej w sposób przyjazny dla środowiska przy optymalnym wykorzystaniu środków produkcji.
Wydawnictwo: SGGW
21,00 zł
Dostępność:
Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego
Skalski
W zamiarze autorów książka ta ma być przede wszystkim podręcznikiem akademi­ckim. Pragniemy podkreślić, że zgodnie z tytułem ma być wprowadzeniem do rolnictwa ekologicznego. Omawia mechanizmy funkcjonowania tego systemu, wyjaśnia jego logikę, wskazuje na powiązania z przyrodą, ochroną środowiska, bioróżnorodnością, zdrowiem konsumentów. Dążąc do zachowania zwięzłej formy ograniczono się do podania przykła­dów, odstępując od omawiania wielu szczegółów. Zależało nam na przedstawieniu idei rolnictwa ekologicznego, wyjaśnieniu czym ono jest i jak funkcjonuje. Mamy nadzieję, że niniejsza książka będzie przydatna studentom na kierunkach rolnictwo, zootechnika, ochrona środowiska, ekonomia, technologia żywności - tym bardziej, że jest to pierwsze w Polsce opracowanie tego typu.
Wydawnictwo: SGGW
42,00 zł
Wybrane zagadnienia ekologiczne - Stawicka
Skalski
Ekologia w naszych czasach stała się modna. Może temu właśnie należy przypisać wiele jej definicji, przy czym nie wszystkie traktują ją jako dziedzinę nauk biologicznych. Szczególnie w ostatnich latach ekologia zaczęła być rozu­miana jako światopogląd, czyli zespół wiedzy, przekonań i preferencji doty­czących harmonijnego współżycia z otoczeniem. Ekocentryzm, jako światopo­gląd, próbuje zastąpić dominujący antropocentryzm. Etyka ekologiczna, ze swoją najważniejszą tezą, określaną jako zasada poszanowania życia i we­wnętrznej wartości bytów, powinna stanowić główny kierunek rozwoju naszej cywilizacji. Ludzie i pozaludzkie istoty żywe, ekosystemy, krajobrazy, ziemia jako całość muszą więc być traktowane nie jako rzeczy i środki prowadzące do celu, ale jako cele same w sobie.
Wydawnictwo: SGGW
31,50 zł
Wybrane zagadnienia z medycyny weterynaryjnej
Skalski
Z podręcznika mogą korzystać studenci wydziałów rolniczych, ekonomiczno-rolniczych, techniki rolniczej specjalizujący się w produkcji zwierzęcej, nauczyciele szkół rolniczych, pracownicy terenowej służby zootechnicznej, instruktorzy służby rolnej i surowcowej.
Wydawnictwo: SGGW
30,45 zł
Dostępność:
Zachowanie się zwierząt-zarys problematyki
Skalski
Książka ta powstała pod wpływem moich wieloletnich doświadczeń dydaktycznych w pracy na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW (poprzednio Wydział Zootechniczny). Doświadczenia te można sprowadzić w zasadzie do dwóch generalnych spostrzeżeń:: (1) niezbędny jest podręcznik wprowadzający studentów w zagadnienia behawioru zwierząt, gdyż nawet najlepsze wykłady muszą skapitulować przed słowem pisanym; (2) podręcznika spełniającego takie warunki na SGGW nie ma (przynajmniej dla studentów Wydziału Nauk o Zwierzętach), zresztą z niezrozumiałych dla mnie względów, bo przecież problematyka, mówiąc językiem dziennikarskim, jest nośna.
Wydawnictwo: SGGW
21,00 zł
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Skalski
1. Podstawowe pojęcia i elementy systemu wodociągowego 5 2. Zapotrzebowanie na wodę 8 3. Ujęcia wód podziemnych 26 4. Uzdatnianie wody 42 5. Podstawy hydrauliczne obliczania ruruciągów 68 6. Układy pompowe 83 7. Układ hydroforowo - pompowy 94 8. Zbiorniki wodociągowe 107 9. Sieć wodociągowa 125 10. Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna wewnatrz budynku 161 11. Rodzaje i warunki stosowania zbiorczych systemów odprowadzania ścieków 168 12. Kanalizacja grawitacyjna 173 13. Kanalizacja ciśnieniowa i podciśnieniowa 220 14. Przydomowe oczyszczanie ścieków 240
Wydawnictwo: SGGW
36,75 zł
Zoologia rolnicza tom 1
Skalski
Nasz podręcznik powstał w wyniku przygotowywania wykła­dów w zakresie zoologii, morfologii i anatomii zwierząt, biologii, ekologii stosowanej, agroekologii i fauny krajowej, które od wie­lu lat są realizowane w SGGW dla studentów studiów dziennych i zaocznych na wydziałach Nauk o Zwierzętach, Rolniczym, Ekonomiczno-Rolniczym oraz w Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska. Brak odpowiednio ukierunkowanego pod­ręcznika zoologii rolniczej utrudniał proces nauczania. Oddając do rąk studentów nowe wydanie „Zoologii rolniczej", mamy nadzieję wspomóc ich w samodzielnym studiowaniu. Piśmien­nictwo uzupełniające dodane na końcu każdego tomu pozwoli na poszerzenie i ugruntowanie tej wiedzy. Mamy nadzieję, że podręcznik ten zainteresuje studentów i wykładowców także innych wydziałów uczelni rolniczych, szczególnie weterynarii i ogrodnictwa.
Wydawnictwo: SGGW
37,80 zł
Strona: [1] / 1
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Najczęściej oglądane
39,90 zł
29,90 zł
55,00 zł
14,00 zł
72,45 zł
28,66 zł
24,90 zł
20,00 zł
29,90 zł
22,00 zł
29,00 zł
31,40 zł
61,95 zł
50,00 zł
29,00 zł
Najczęściej kupowane
20,00 zł
28,66 zł
55,00 zł
72,45 zł
22,00 zł
31,40 zł
9,50 zł
50,00 zł
61,95 zł
29,00 zł
17,50 zł
63,00 zł
57,75 zł
63,00 zł
14,00 zł
30400367
© Księgarnia Podręczniki Skolne Podrecznik Językowe Książki Wysyłkowo . Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.
statystyka